Καλώς ήλθατε στo Portal του έργου INSTALL

Δια Βίου Μάθηση: Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης

To έργο INSTALL «Καινοτόμος Στρατηγική για την ευαισθητοποίηση για τη Δια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα», υποβλήθηκε από τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη Πρόσκληση EACEA/15/2011 του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης - Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης.

Αφορά τη δημιουργία και εφαρμογή μιας Στρατηγικής Ευαισθητοποίησης σε Εθνικό επίπεδο, σχετικά με την εθνική πολιτική Δια Βίου Μάθησης και την Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης.

Ειδικότερος στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η υποστήριξη των στρατηγικών και πολιτικών Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που καλύπτουν και συνδέουν όλα τα είδη εκπαίδευσης (τυπική, μη τυπική, άτυπη) και τα επίπεδα μάθησης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, ενηλίκων, αρχική και συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση), καθώς και τους σχετικούς τομείς πολιτικής (π.χ. απασχόληση και κοινωνική ένταξη).

 

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους εξής φορείς:

  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – ΠΔΕ (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ (εταίρος)
  • Τεχνολογικό Ίδρυμα Πατρών – ΤΕΙΠΑΤ (εταίρος)

LLL logo

Για την επίτευξη των στόχων, το έργο προβλέπει 6 Πακέτα Εργασίας, τα οποία εκτός από τις δράσεις διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας, περιλαμβάνει:

  • Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για στήριξη των εθνικών συνομιλιών και διαλόγου που αφορούν τη θέσπιση και την υλοποίηση στρατηγικών και πολιτικών ΔΒΜ
  • Τη δημιουργία και διάχυση έντυπου ενημερωτικού υλικού που αφορά τόσο τις εθνικές δράσεις της ΔΒΜ, όσο και στις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του έργου
  • Τη δημιουργία ενημερωτικού portal που θα περιλαμβάνει online κοινότητα, το οποίο θα βελτιώσει το συντονισμό της διαδικασίας θέσπισης και υλοποίησης συνεκτικών και ολοκληρωμένων εθνικών στρατηγικών για τη ΔΒΜ
  • Την ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής παιχνιδιού μάθησης (Game-based Learning GBL) για το Παγκόσμιο Ιστό, που θα αφορά στις δράσεις της ΔΒΜ
  • Την ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής παιχνιδιού μάθησης GBL για κινητές συσκευές (smart phones)
  • Την κάλυψη του κόστους κατάρτισης για τους νικητές των διαγωνισμών των παιχνιδιών μάθησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 157.830,00 € και χρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διάρκεια του έργου είναι 12 μήνες.

 

Στόχος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση των Ελλήνων πολιτών ανα­φορικά με την εθνική στρατηγική διά βίου μάθησης και την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης.


Η πολιτική για τη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα μπορεί να κάνει τη γνώση εργαλείο ανάπτυξης και εξόδου από την κρίση. Με τη Διά Βίου Μάθηση μπορούμε να πετύχουμε τη διασύνδεση της γνώσης με την απα­σχόληση και την επαγγελματική ένταξη, παράλληλα με την ενίσχυση της ιδιότητας του πολίτη στη σύγχρονη εθνική και παγκόσμια οικονομία.


Στο Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης περιλαμβάνονται οι εξής δρά­σεις εφαρμογής:
v Διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας για την προσαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
v Αναβάθμιση του συστήματος της αρχικής επαγγελματικής κατάρτι­σης.
v Ενίσχυση του συστήματος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρ­τισης.
v Διεύρυνση του θεσμού της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού.
v Αναβάθμιση του συστήματος της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευ­σης και σύνδεσή του με την αρχική επαγγελματική κατάρτιση.
v Πιστοποίηση επαγγελματικής εμπειρίας και μάθησης.
v Προώθηση της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
v Πιστοποίηση προσόντων.

ΕΤΣΙ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ