Κυριακή Μάιος 20 , 2018
Με την υποστήριξη του
Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 

 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  • Προφίλ

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και συγκεντρώνει τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες των τριών φορέων από τη συγχώνευση των οποίων προήλθε - Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., Ε.Κ.Ε.Π. και Ε.Ο.Π.Π.- βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΥΑ 119//2011 (ΥΑ 119959/Η ΦΕΚ Β 2351 2011). Αποτελεί τον εθνικό φορέα για την Πιστοποίηση εισροών και εκροών της δια βίου μάθησης, πιστοποίηση φορέων, επαγγελματικών περιγραμμάτων και προγραμμάτων και προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και για το σχεδιασμό πολιτικών και την υλοποίηση δράσεων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Υπό το πλαίσιο αυτό ο ΕΟΠΠΕΠ λειτουργεί ως την εθνική δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων που διαχειρίζονται τα παραπάνω θέματα.

  • Ο ρόλος του στο Έργο INSTALL

Ως φορέας διοίκησης του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παρέχει πρωτίστως τεχνογνωσία για το πρόγραμμα σε θέματα που αφορούν τη Διά Βίου Μάθηση ενώ παράλληλα:

    • συνδιαμορφώνει το περιεχόμενο των ημερίδων ενημέρωσης των πολιτών,
    • των ενημερωτικών φυλλαδίων,
    • του portal ενημέρωσης
    • και του μαθησιακού εργαλείου που θα βασίζεται στο παιχνίδι γνώσης με τη δημιουργία του ερωτηματολογίου που αυτό θα περιλαμβάνει θα συμμετάσχει στη διανομή κουπονιών κατάρτισης, συγκεκριμένης χρηματικής αξίας για συμμετοχή σε μη συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Διά Βίου Μάθησης που θα υλοποιούνται από πιστοποιημένους / αδειοδοτημένους φορείς από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Πρόγραμμα 5ης Ημερίδας

ImageΠρόγραμμα & Αίτηση

Κατεβάστε το πρόγραμμα της Ημερίδας και το Δελτίο Συμμετοχής:

Πρόγραμμα Εθνικού Συνεδρίου

ImageΠρόγραμμα & Αίτηση

Κατεβάστε το πρόγραμμα του Εθνικού Συνεδρίου και το Δελτίο Συμμετοχής: