Κυριακή Μάιος 20 , 2018
Με την υποστήριξη του
Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 

 

Δια βίου Μάθηση και Ε.Ε

Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020») ως συνέχεια του προγράμματος εργασίας Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010 που ξεκίνησε το 2001.

Με κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. να παραμένει αρμόδιο για τα δικά του συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η Ε.Ε. δημιουργεί πολιτικές που θέτουν ως προτεραιότητα τη δια βίου μάθηση ως κλειδί για την απασχόληση και την οικονομική επιτυχία.

Τόσο η Ε.Ε. όσο και οι UNESCO θέτουν ως στόχο της δια βίου μάθησης όχι μόνο την επαγγελματική κατάρτιση και τη σύνδεσή της με την απασχόληση αλλά και την ανάπτυξη της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

4 ΣΤΟΧΟΙ

Οι μακροπρόθεσμοι στρατηγικοί στόχοι της Ε.Ε. για την εκπαίδευση και την κατάρτιση με ορίζοντα το 2020 είναι:

  • Υλοποίηση της δια βίου μάθησης και της κινητικότητας
  • Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
  • Προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού ιδιότητας του πολίτη
  • Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, του επιχειρηματικού πνεύματος, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020:

  • τουλάχιστον το 95% των παιδιών ηλικίας μεταξύ τεσσάρων και της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να συμμετέχουν στην προσχολική εκπαίδευση
  • το ποσοστό των 15χρονων με ανεπαρκείς ικανότητες στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και την επιστήμη πρέπει να είναι μικρότερο από 15%
  • το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση θα πρέπει να είναι μικρότερο του 10%
  • το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να είναι τουλάχιστον 40%
  • κατά μέσο όρο τουλάχιστον 15% των ενηλίκων (ηλικίας 25-64) πρέπει να συμμετέχουν στη δια βίου μάθηση